ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียนภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง