ชื่อเรื่อง : จัดซื้ออาหารเสริม ( นม ) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 1/2563 ( ช่วงสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 )