info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน : ทุ่งฝนเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี มีความปลอดภัย


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 120
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed จ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมหยิงโรงพยาบาลสนามอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังโรงเรียน บ้านธาตุน้อยก่อสำราญ บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหงัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซ่อมแซมปรับปรุงประตูและผนังกั้นห้องทำงาน อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน บ้าน ทุ่งฝน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุรธานี
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างปรับปรุงถนน คสล. ถนนทุ่งฝน - โนนสะอาด ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ( ฝาเหล็ก ) ถนนชัยพฤกษ์และขยายผิวจราจรคอนกรีตบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองแล้งสาธารณประโยชน์ด้านทิศเหนือ บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงประตูและผนังกั้นห้องทำงาน อาคารสำนักงานเทศตำบลทุ่งฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ( ฝาเหล็ก ) ถนนชัยพฤกษ์และขยายผิวจราจรคอนกรีบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดระานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ( ฝาเหล็ก ) และขยายผิวจราจรคอนกรีต ซอยวัดทิพย์วราราม บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนหนองแล้ง ๒ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ( ฝาเหล็ก ) ขยายผิวจราจรคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ( ฝาเหล็ก ) ขยายผิวจราจรคอนกรีต ถนนปัญจะมาศบ้านก่อสำราญ หมู่ที่ ๔ู ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียนภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้ออาหารเสริม ( นม ) โรงเรียน ภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนหนองแล้ง 1 บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนกลางสวนสาธารณหนองแล้ง บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้ออาหารเสริม ( นม ) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ตามโครงการเยียวเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพิทักษ์ประชาราษฎร์ 4 บ้านทุ่่งฝน หมู่ที่ 11 ตำบล ทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุทธเทวี บ้านก่อสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้ออาหารเสริม ( นม ) โรงเรียน ปีการศึกษา 1/ 2564 ( ช่วงปิดเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ( CICID -19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ( ฝาเหล็ก ) และขยายผิวจราจร คสล. ถนนสุขสะอาด บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม ( นม ) โรงเรียนภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝนและศูนย์พัฒนาเด็กเล้กช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสีเลาพัฒนา - วัดทุ่งสว่าง บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู ถนนศรีฤทธิวงศ์ ( เฟส ๓ ) บ้านโนนสะอาด หมูที่ ๒ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ( ฝาเหล็ก ) และขยายผิวจราจร คสล. ซอยสุขาภิบาล 1 บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำตัวยู ถนนศรีฤทธิวงศ์ ( เฟส 3 ) บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ( ฝาเหล็ก ) ถนนวิเศษสินธุ์ บ้านก่อสำราญ หมู่่ 4 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเวียงสะอาด ( ด้านทิศตะวันออก ) บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (ฝาเหล็ก) + ขยายผิวจราจรคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 76
rss_feed จ้างจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก (ฝาเหล็ก) + ขยายผิวจราจรคอนกรีต ถนนพิทักษ์ประชาราษฎร์ บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 71
rss_feed จ้างเหมาจัดทำประตูสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 81
rss_feed จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก (ฝาเหล็ก) ถนนชัยพฤกษ์ (ด้านทิศเหนือ) บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 76
rss_feed จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก (ฝาเหล็ก) ขยายผิวจราจรคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 83
rss_feed ครุภัณฑ์กีฬาประเภทออกกำลังกายกลางแจ้ง
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed จ้างปรับปรุงถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 3.00 - 6.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทางรวม 58.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตต้องไม่น้อยกว่า 246.00 ตารางเมตร ถนนทุ่งฝน-โนนสะอาด และถนนโนนสะอาดโพนสูง ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยทางลัดบ้านโนนสะอาด - ธาตุน้อย (ช่วงที่ ๒) บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 76
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถ.บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 1 - บ.โนนสะอาด หมู่ที่ 9 (ช่วงที่ 2) ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยพิทักษ์ประชาราษฎร์ 1 (ช่วงที่ 2) บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เสริมสร้างทางปัญญาเด็กปฐมวัย (บ้านบอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 80
rss_feed จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อ (ฝาเหล็ก) ถนนสุขสะอาด บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 78
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 76
rss_feed ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 105
1 - 46 (ทั้งหมด 46 รายการ) 1
ข้อมูลผู้บริหาร
1600707600 ผู้บริหารหน่วยงาน
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9
งานกิจการสภา