info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งฝน : ทุ่งฝนเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี มีความปลอดภัย

งานกิจการสภา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 242
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทุ่งฝน - โนนสะอาด หมูที่ 9,11 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว 2,140 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,840 เมตร ตารายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตำบลทุ่งฝน
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนทุ่งฝน - โนนสะอาด หมู่ที่ 9,11 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนหนองแล้ง 2 บ้านโนสะอาด หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed โครงการขุดลอกหนองแล้งสาธารณประโยชน์ด้านทิศเหนือ บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 143
rss_feed ครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 158
rss_feed ครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 155
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม ( นม ) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 1/2563 ( ช่วงสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 )
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 186
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1
ข้อมูลผู้บริหาร
1589389200 ผู้บริหารหน่วยงาน
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9
นายสนอง ปานเชียงวงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งฝน
โทร : 042268062 ต่อ 9