messager
 
เทศบาลตำบลทุ่งฝน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกทางหลวงชนบท - สวนสาธารณะหนองแล้ง (สาย๒) บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ ๑,๑๑ ,บ้านก่อสำราญ หมู่ที่ ๔,และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่พัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. ถนนสุขาภิบาล ขวาทาง (ช่วงที่ 1) บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกทางหลวงชนบท - สวนสาธารณะหนองแล้ง (สาย๒) บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ ๑,๑๑ ,บ้านก่อสำราญ หมู่ที่ ๔,และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกทางหลวงชนบท - สวนสาธารณะหนองแล้ง (สาย๒) บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ ๑,๑๑ ,บ้านก่อสำราญ หมู่ที่ ๔,และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกทางหลวงชนบท - สวนสาธารณะหนองแล้ง (สาย2) บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 1,11 ,บ้านก่อสำราญ หมู่ที่ 4,และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนนทุ่งฝนสามัคคี ( ช่วงที่ 2 ) บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 1,8 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนทุ่งฝน สามัคคี หมู่ที่ 1 , 8 และ11 (ช่วง1 ) ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 129
rss_feed จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 132
rss_feed จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 124
rss_feed โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทุ่งฝน - โนนสะอาด หมูที่ 9,11 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว 2,140 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,840 เมตร ตารายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตำบลทุ่งฝน
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 197
rss_feed โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนทุ่งฝน - โนนสะอาด หมู่ที่ 9,11 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 197
rss_feed โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนหนองแล้ง 2 บ้านโนสะอาด หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 255
rss_feed โครงการขุดลอกหนองแล้งสาธารณประโยชน์ด้านทิศเหนือ บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 312
rss_feed ครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 325
rss_feed ครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 328
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม ( นม ) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 1/2563 ( ช่วงสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 )
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 365
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1